สามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้มากเท่าไร

ชั้นประหยัด

ผู้โดยสารทุกท่าน (ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก) ที่สำรองที่นั่งได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระพกพาติดตัวไปด้วยได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม สัมภาระพกพา อาจประกอบไปด้วย กระเป๋าใบเล็กหรือกระเป๋าเอกสาร 1 ใบ ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 54 ซม. x 38 ซม. x 23 ซม.(ผลรวมทุกด้านไม่เกิน 115 ซม.) ต่อชิ้น นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระพกพา ผู้โดยสารอาจพกพาสิ่งของในรายการดังต่อไปนี้ไปด้วยได้

  • คอมพิวเตอร์พกพา กระเป๋าถือ หนังสือขนาดเล็ก หรือกระเป๋าเงิน (ในขนาดที่เหมาะสม)
  • ไม้เท้า อุปกรณ์เทียมต่างๆ ที่ผู้โดยสารต้องใช้เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่

 

ชั้นธุรกิจ

ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระพกพาน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัมติดตัวไปด้วย สัมภาระพกพาอาจประกอบไปด้วย กระเป๋าขนาดเล็ก หรือ กระเป๋าเอกสาร 2 ใบ ที่มีขนาดไม่เกิน 54 ซม. x 38 ซม. x 23 ซม. (ผลรวมทุกด้านไม่เกิน 115 ซม.) ต่อชิ้น

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราคลิก ที่นี่

คําถามที่น่าสนใจ

สนับสนุนโดย Zendesk